Privacy Policy
This page will show the privacy policy.

Params:

ALGEMEEN WEDSTRIJDREGELMENT

Algemeen

1. Het toernooi wordt georganiseerd door Cartamundi Services nv., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2300 Turnhout, Visbeekstraat 22 en haar filialen (individueel of collectief verder Cartamundi).

2. Dit wedstrijdreglement is geldig op alle wedstrijden behoudens deze wedstrijden dewelke een eigen reglement hebben dewelke steeds zullen prevaleren op huidig reglement. 

3. Binnen spellen, wedstrijden, toernooien en in haar algemene filosofie wordt door Cartamundi zeer veel belang gehecht aan sportiviteit, eerlijkheid en competitiviteit met als doel het plezier en de magie van het spel positief te laten ervaren door een zo ruim mogelijke groep van spelers.
De door Cartamundi georganiseerde spellen, wedstrijden of toernooien zijn dan ook bedoeld voor spelers die deze waarden onderschrijven en die door Cartamundi gezien worden als "toegewijde speler".

Wedstrijdverloop

4. Het toernooi wordt wekelijks gespeeld.

5. Het toernooi herstart wekelijks.

6. Het toernooi herstart elke maandag om 00h00 (Belgische tijdszone, UTC +1) en eindigt de maandag erop om 00h00 (UTC +1).

7. De regels van het spel gespeeld in het toernooi worden weergegeven in de "Play That Card" app onder spelregels van het desbetreffende spel. Het toernooi volgt dan ook deze spelregels.

8. Om gerangschikt te worden in het toernooi dient een speler zich te gedragen als een toegewijde speler.

9. Om te worden opgenomen in de rangschikking dient een speler minstens 10 maal een slag te hebben gespeeld. Pas vanaf dat ogenblik worden, over het geheel van de gespeelde spellen, punten toegekend die berekend worden volgens het systeem van scoring voor de rangschikking.

10. De winnaar van het toernooi is de speler die de hoogste score heeft behaald.

11. In geval van gelijkspel, dus wanneer men een gelijke score heeft, gelden de volgende regels om de rangschikking te bepalen. De persoon met het hoogste aantal deals komt eerst te staan. Indien het aantal deals gelijk is tussen de spelers zal de speler die als eerste heeft deelgenomen aan het toernooi voorrang krijgen in het klassement.

12. Door deelname aan het toernooi aanvaardt en erkent de speler het inzetten van AI robots als tegenspeler ingeval er een tekort aan beschikbare fysieke tegenspelers is op het ogenblik dat hij of zij een spel binnen het toernooi wenst te spelen.

13. Indien Cartamundi merkt dat een deelnemer zich niet houdt aan de waarden eigen aan een "toegewijde speler", behoudt Cartamundi zich het recht voor om deze speler tijdelijk of definitief te verwijderen uit de rangschikking of uit te sluiten van ofwel enkel dit toernooi of voor alle komende toernooien. 
Hieronder worden als voorbeeld enkele situaties gegeven waarin een speler als niet toegewijd wordt beschouwd. Opgelet, deze opsomming is niet exhaustief.


13.1. Wanneer Cartamundi merkt dat een speler oneerlijke praktijken heeft toegepast die invloed hebben op de rangschikking of op de positieve spelervaring van andere spelers, en bijgevolg spelbederf veroorzaakt.

13.2. Het vroegtijdig verlaten van een spel met als doel het verliezen van dat spel te vermijden of, indien systematisch, het beïnvloeden van de rangschikking. 
Dit gedrag wordt gedetecteerd en indien de tolerantiewaarden (voornamelijk bedoeld voor het opvangen van eventuele internet gerelateerde instabiliteit) overschreden worden kan dit aanleiding geven tot het (eventueel tijdelijk) verwijderen van een speler uit de rangschikking.

Prijs

14. De eerste prijs van het toernooi bedraagt 1000 coins. Spelers 2 tot 10 in de rangschikking ontvangen elk 250 coins, spelers 21 tot 50 ontvangen 100 coins en spelers 51 tot 100 ontvangen elk 50 coins.

15. De gewonnen prijzen kunnen niet geruild worden tegen andere producten, diensten of geld tenzij uitdrukkelijk bepaald in een specifiek reglement.

16. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals toegekend.

17. De prijs wordt niet automatisch toegekend na winst, dus men dient zelf de prijs te innen na verloop van het toernooi. Dit gebeurt via de toernooi pagina in de "Play That card" app en de knop BELONING INNEN.

Deelnamevoorwaarden

18. Enkel een geregistreerde "Play That Card" gebruiker kan deelnemen aan het toernooi.

19. Minderjarigen mogen evenwel slechts deelnemen aan toernooi, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van 1 van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat Cartamundi ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming desgevraagd niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn recht op een prijs worden afgenomen.

20. Voor sommige toernooien worden Cartamundi medewerkers en hun directe familieleden tot in de eerste graad uitgesloten. Dit zal steeds in het specifieke reglement van het toernooi vermeld worden.

21. Om deel te nemen aan het toernooi wordt 500 coins gevraagd.

22. Bij onregelmatigheden zoals bijvoorbeeld fouten die zich voordoen bij Cartamundi zelf, beslist Cartamundi autonoom over de manier waarop deze fout wordt gecorrigeerd en afgehandeld.

23. Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten, kunnen niet ingeroepen worden als grond voor schadevergoeding of welke verplichting dan ook vanwege Cartamundi. Niet voorziene gevallen worden behandeld door de organisatoren. Elke uitspraak is bindend.

Aansprakelijkheid

24. Cartamundi behoudt zich het recht om het toernooi of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. Cartamundi kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

25. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege Cartamundi zijn zonder verhaal.

26. De bepalingen van de "Play That Card" EULA en de bijhorende Privacy Policy zijn steeds van toepassing.

Persoonsgegevens

27. De persoonsgegevens die Cartamundi verzamelt over de deelnemers vallen onder de bepalingen die zijn uitgezet in het privébeleid van Cartamundi. Deze zijn terug te vinden op de "Play That Card" website of te raadplegen vanuit de "Play That Card" app.

Het reglement

28. Door deelname aan het toernooi verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement, de EULA en de Privacy Policy van "Play That Card". 
Deelname aan de wedstrijd impliceert aanvaarding van de beperkingen van het internet, met name de technische prestaties, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico's die inherent zijn aan elke online activiteit.

29. Door deelname erkent en aanvaardt de deelnemer uitdrukkelijk het wedstrijdreglement te kennen en te aanvaarden en ziet af van welkdanige vordering ook opzichtens de organisatoren, evenzeer omtrent de bepalingen van onderhavige wedstrijdreglement. 

30. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Cartamundi zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van Cartamundi uit te sluiten.

© Copyright 2015 - All rights reserved